เกี่ยวกับเรา

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายนิติพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่

รหัส

ชื่อ-สกุล

สังกัด-ที่อยู่ที่ติดต่อได้

Email address

116

TFTN116

รศ.พญ.กานดา วิชัยรัตน์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่

vichairatk@yahoo.com

117

TFTN117

พ.ต.ต.หญิง ภัทรพร ชดช้อย

สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

pat-cute-girl@hotmail.com

118

TFTN118

ร.ต.อ.หญิง ภัทรมณ ยงพานิช

สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

patramon@gmail.com

119

TFTN119

นพ.พีรยุทธ เฟื้องฟุ้ง

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ศิริราชพยาบาล

peeratong@gmail.com

120

TFTN120

ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท์

หน่วยพิษวิทยา คณะแพทย์ ร.พ.รามาธิบดี ม.มหิดล

setan@mahidol.ac.th

121

TFTN121

รศ.สุนทรี อภิบาล

หน่วยพิษวิทยา คณะแพทย์ ร.พ.รามาธิบดี ม.มหิดล

122

TFTN122

นายอิสราพงศ์ นุวงศ์ษา

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่

ice_arsenal11@hotmail.com

123

TFTN123

น.ส.ธัญญารัตน์ มากมี

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่

sunny_7days@hotmail.com

124

TFTN124

นายจิรายุทธ์ วังตา

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

kid.robber@hotmail.com

125

TFTN125

นางสาววรัญญา มโนกร

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

zhinope@hotmail.com

126

TFTN126

นางสาวยุพเรศ เชื้อชิต

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

dybid017@gmail.com

127

TFTN127

นางสาวปภานัน สร้อยสุวรรณ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

paphanans@gmail.com

128

TFTN128

ผศ.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

lekdec11@gmail.com

129

TFTN129

นายอิทธิวุฒิ ชารีวรรณ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (เชียงใหม่)

jos7mae@hotmail.com

130

TFTN130

พ.ต.ท.หญิงกิ่งกมล ตะยะพงค์

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน

king1pol@gmail.com

131

TFTN131

พญ.ธัญญาณ์ รอดกนก

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.ช.

ro_tanya@hotmail.com

132

TFTN132

นพ.อนณ ปัญโญใหญ่

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.ช.

pan_yoyai@yahoo.com

133

TFTN133

อ.ดร.สุขจิตต์ กังวานคุณากร

ภาควิชาเคมี คณะวิทย์ ม.ช.

ksukjit@hotmail.com

134

TFTN134

รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

คณะนิติศาสตร์ ม.ช.

135

TFTN135

น.ส.ทิวาพร ทนันชัย

นักศึกษาป.โท พิษวิทยา คณะแพทย์ ม.ช.

bm_may8@hotmail.com

136

TFTN136

น.ส.อัจฉราวรรณ สุวรรณโฉม

นักศึกษาป.โท พิษวิทยา คณะแพทย์ ม.ช.

nurain_kaa@hotmail.com

137

TFTN137

น.ส.บุษรากร โกศลกิติวงศ์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.ช.

scent_citive@hotmail.com

138

TFTN138

นายภาณุวัฒน์ อ่อนจันทร์

นักศึกษาป.โท นิติวิทย์ คณะวิทย์ ม.ช.

daywar1234@hotmail.comหน้าแรก
ความเป็นมา
กรรมการ
กิจกรรม
ใบสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
เวปบอร์ด
ตรวจสอบสมาชิก
 
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มช

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
TST: Thai Society of Toxicology
Asian Forensic Sciences Network
TIAFT
 
บทความ
สารพิษในอาชญากรรม
What is Forensic Toxicology ?
พิษวิทยากับการชันสูตร
แนวทางการปฎิบัติการนิติพิษวิทยา