เกี่ยวกับเรา

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายนิติพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

ลำดับที่

รหัส

ชื่อ-สกุล

สังกัด-ที่อยู่ที่ติดต่อได้

Email address

93

TFTN093

อ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ศิริราชฯ ม.มหิดล

chairatm@gmx.de

94

TFTN094

ผศ.พญ.มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น

maneewan@kku.ac.th

95

TFTN095

นางสาวอุดารัตน์ บุญรักษา

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ศิริราชฯ ม.มหิดล

boombim_cu@hotmail.com

96

TFTN096

นางสาวยุวรินทร์ อรุณคีรีวัฒน์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ศิริราชฯ ม.มหิดล

paeshimomo@gmail.com

97

TFTN097

นางสาวดรุณรัตน์ แก้วมูล

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ศิริราชฯ ม.มหิดล

daroonrat_@hotmail.com

98

TFTN098

นางสาวอรอนงค์ แก้วบุตร

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ศิริราชฯ ม.มหิดล

sionanong@staff1.mahidol.ac.th

99

TFTN099

นางสมฤดี ศรีมาตรภิรมย์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น

ssomru@kku.ac.th

100

TFTN100

นายเจตจำนง เสือใจ

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ รามาฯ ม.มหิดล

jetsciences@hotmail.com

101

TFTN101

นายอนุสรณ์ ดิษฐ์สวรรค์

ศูนย์วิทยา นครสวรรค์

kate_ditsawan@hotmail.com

102

TFTN102

นายอนุสรณ์ อยู่เย็น

ฝ่ายพิษวิทยา สถาบันวิจัยฯ กรมวิทย์

anusorn.y@dmsc.mail.go.th

103

TFTN103

อ.อนงพันธ์ จันทร์กุย

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่

anjunkuy@med.cmu.ac.th

104

TFTN104

นางชนิดา แสงสุริย์

ศูนย์วิทย์ สมุทรสงคราม

chanidapalm@hotmail.com

105

TFTN105

นางสาวนรารัตน์ ทองศรีนุ่น

ศูนย์วิทย์ สมุทรสงคราม

tnararat@medicine.psu.ac.th

106

TFTN106

นางอานุไร จิตต์สุรงค์

ภ.พยาธิวิทยา คณะแพทย์ ม.สงขลานครินทร์

jarnurai@medicine.psu.ac.th

107

TFTN107

นางสาวชลธิชา คงงาม

ศูนย์วิทย์ สงขลา

amayzon123@hotmail.com

108

TFTN108

นางรักชนก ยอดสมุทร์

ศูนย์วิทย์ สงขลา

raknok99@yahoo.co.th

109

TFTN109

นางสาวรัตนาภรณ์ กิจจารักษ์

ศูนย์วิทย์ สงขลา

v_af_a@hotmail.com

110

TFTN110

นางสาวพัชราภรณ์ เค้ามูล

พิสูจน์หลักฐาน จ.เชียงใหม่

kw9724@hotmail.com

111

TFTN111

นายปรียะสิทธิ์ เจียรวาปี

บริษัทเอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศไทย)จำกัด

priyasit_jeanwapee@agilent.com

112

TFTN112

ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์

สำนักยาและวัตถุแสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

charoendee.p@dmsc.mail.go.th

113

TFTN113

นางสาวอังคณา กฤชพิทักษ์เงิน

สำนักยาและวัตถุแสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

angkana.k@dmsc.mail.go.th

114

TFTN114

อ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

tssnat@hotmail.com

115

TFTN115

ศ.นพ.ธานินทร์ ภู่พัฒน์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่

tbhoopat@med.cmu.ac.thหน้าแรก
ความเป็นมา
กรรมการ
กิจกรรม
ใบสมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
เวปบอร์ด
ตรวจสอบสมาชิก
 
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มช

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
TST: Thai Society of Toxicology
Asian Forensic Sciences Network
TIAFT
 
บทความ
สารพิษในอาชญากรรม
What is Forensic Toxicology ?
พิษวิทยากับการชันสูตร
แนวทางการปฎิบัติการนิติพิษวิทยา